Laravan Business Phiên bản Hệ thống 11.0

Thông tin về Laravan Business instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Dự án
Dự án, Tác vụ
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Quản lý thu mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Helpdesk Management
Helpdesk
Hotel Management
Hotel Management to Manage Folio and Hotel Configuration
Laravan Hotel Management Syatem
Manage hotel
Laravan Customization system
Odoo system for Laravan Business
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ